Hvorfor speedbaadskørekort

Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsfører-bekendtgørelsen)

 

I medfør af § 18, stk. 2, og § 27, stk. 2, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt som anført i bilaget til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for førere af planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 4 meter og en fremdrivningseffekt på 19 kW eller derover.

Stk. 3. Fartøjets længde i meter er skroglængden overalt målt i henhold til fritidsbådsdirektivet 1)  efter den relevante harmoniserede standard. Eksterne ror, eksterne drev og påhængsmotorer, badeplatforme, bovspryd, fenderlister og lignende måles ikke med.

Stk. 4. Ved planende fartøjer forstås et fartøj uden egentlig køl med ren V-formet bund eller med flad bund i den agterste tredjedel, eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen, om et fartøj er omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 2. Førere af fartøjer som nævnt i § 1 skal

1) være fyldt 16 år, og

2) have bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat prøve i sejlads med sådanne fartøjer og have erhvervet bevis herfor.

Stk. 2. Personer, der som minimum har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og erhvervet bevis herfor, anses for at opfylde kravet i stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage for den i stk. 1, nr. 2, anførte prøve. Fritagelse for prøven kan dog kun gives, når vedkommende dokumenterer på anden måde at have erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk og praktisk kendskab til sejlads med fartøjer omfattet af bekendtgørelsen.

§ 3. Føreren skal under sejladsen have det i § 2 krævede bevis hos sig, og på forlangende vise det til politiet eller Søfartsstyrelsen.

§ 4. Kommuner, amtskommuner eller andre myndigheder, der har bemyndigelse til at fastsætte regulativer for åer, søer, vandløb og lignende beskyttede farvande, kan efter ansøgning til Søfartsstyrelsen få tilladelse til, at sejlads med de i § 1 nævnte fritidsfartøjer i de områder, som hører under myndighedens ansvar, bliver fritaget helt eller delvist for bekendtgørelsens bestemmelser.

§ 5. Overtrædelse af § 2, stk. 1, og § 3 straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 185 af 26. marts 1999 om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 22. marts 2006

Andreas Nordseth

/Kurt Skytte