Rammer for prven

Rammer for prøven
Hvilke krav stilles der til prøvefartøjet?

Prøven skal afholdes i et fartøj, der opfylder følgende betingelser:
* bruttotonnagen skal være under 20,
* fartøjet skal være planende,
* skroglængden skal være mindst 4 m,
* fremdrivningseffekten i kW skal som minimum være lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3. Eksempelvis skal en båd med skroglængden 4,80 m have en fremdrivningseffekt på minimum 26,04 kW (4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 kW). 1 kW svarer til 1,36 hk.
* fartøjet skal være udrustet med kompas, der kan ses fra styrepladsen, og som er velegnet til at styre efter.
* fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter prøveholderens skøn stiller rimelig store krav til føreren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering såvel som de særlige principper, der gælder for manøvrering af den her omhandlede fartøjstype.

Du må om nødvendigt selv stille fartøj til rådighed ved prøven.

Hvilke krav stilles der til mand-over-bord bøjen?
Til brug for prøven skal der medtages en MOB-bøje. Til prøven er udformningen af denne bøje fri, den skal dog flyde lavt i vandet.

Det anbefales, at manøvren også øves med et emne, der i størrelse og vægt ligner en person liggende i vandet således, at der kan trænes i bjærgning af en bevidstløs person . Dette kan f.eks. være en "udstoppet" kedeldragt iklædt en redningsvest.

Hvad med vejret under prøven?
Vejrforholdene under prøven må være af en sådan karakter, at de stiller rimelige krav til prøveaflæggeren. Således vil vindstyrker under ca. 4 m/s normalt ikke være tilstrækkelige, ligesom vindstyrker over 12 - 14 m/s normalt vil være grund til at udskyde prøven.

Bemærkninger
Fartøj og MOB-bøje skal godkendes af den bemyndigede inden prøven påbegyndes.